What time is it? Mấy giờ rồi?

Exhausted from driving, a traveling salesman stopped in this one town, and pulled over to get an hour or two of sleep. But the quiet place he chose happened to be one of the streets that the majority of the towns people used to take their daily run.

The salesman had barely pulled over, and gotten comfortable when a jogger was knocking on his window, asking, “Excuse me, but do you have the time?”

The man looked at the car clock and answered, “8:15”

The jogger said thanks and left.

The man settled back again, and was just dozing off when there was another knock on the window and another jogger.

“Excuse me, sir, do you have the time?”

“8:25!”

The jogger said thanks and left.

Now, the man could see other joggers passing by and he knew it was only a matter of time before another one would be disturbed him. Hoping to solve his problem he took out a pen and paper and put a sign in his window saying, “I DO NOT KNOW THE TIME!”

Again he settled back to sleep, and was just dozing off when there was another knock on the window.

“Sir, sir? It’s 8:45!”

MY GIRI?

Mt mi vì lái xe, mt người bán hàng do dng li mt thtrn, và tp xe vào lề để ngmt hai gi. Nhưng nơi yên tĩnh ông ta chn li ngu nhiên là mt trong nhng con đường mà phn ln người thtrn dùng để chy hàng ngày.

Người bán hàng mi va tp xe vào và buông người thư giãn thì mt người chy bgõ ca sxe, hi:”Xin li, ông biết gikhông?”

Người đàn ông nhìn vào đồng hxe hơi và trli:”8:15.”

Người chy bcm ơn và ri đi.

Người đàn ông quay li nm và mi va chnglơ mơ thì có mt tiếng gõ khác trên ca sxe và mt người chy bkhác.

”Xin li, thưa ông, ông biết gikhông?”

“8:25!”

Người chy bli cm ơn và ri đi.

Lúc y, người đàn ông có ththy nhng người chy bkhác chy ngang qua và ông ta biết vn đề chlà thi gian trước khi mt người khác squy ry ông. Hy vng gii quyết vn đề, ông ly ra mt cây bút và tgiy và viết mt dòng trên cs: ”TÔI KHÔNG BIẾT GIỜ!”

Mt ln na ông nm xung ng, và mi chmơ màng thì có mt tiếng gõ ca khác trên ca s.

“Thưa ông, thưa ông. Bây gilà 8:45″

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *